14.03.2018

Grupa ROBYG: około 738mln zł przychodu w 2017roku

Rok 2017 rekordowy pod względem kontraktacji


Grupa ROBYG w 2017 roku odnotowała przychody w wysokości około 738 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 110 mln zł. EBIT wyniósł około 174 mln zł. Rok 2017 był rekordowy pod względem kontraktacji – sprzedaż (z uwzględnieniem rezygnacji) wyniosła 3471 lokali. Utrzymujący się od wielu kwartałów wzrost kontraktacji oznacza bardzo duży potencjał uznań w przychodach na kolejne lata.

Przychody Grupy za IV kwartał 2017 wyniosły 388 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 63 mln zł.

Dodatkowo Rada Nadzorcza Grupy ROBYG SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu spółki dotyczący rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 0,30 zł na akcję, co łącznie daje niemal 87 mln zł.

„Rok 2017 był dla Grupy ROBYG bardzo pracowity i owocny. Grupa ROBYG pozyskała strategicznego inwestora – Bricks Acquisitions Limited – podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs planuje wykorzystać swój kapitał, doświadczenia instytucjonalne i wiedzę branżową, aby wesprzeć długoterminową wizję i strategię rozwoju Grupy ROBYG w realizacji bieżącej działalności deweloperskiej oraz przyczyniać się do rozwoju działalności spółki w Polsce. Wieloletnie, konsekwentne działania Zarządu powinny zaprocentować dalszym rozwojem Grupy w najbliższych latach i jeszcze szybszym tempem rozwoju oraz ekspansją Grupy ROBYG poza Warszawę i Gdańsk. Plany wejścia na nowe rynki w pierwszej kolejności skierowane są do Wrocławia lub Krakowa” – mówi Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, bliski Tarchomin, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, a wkrótce planuje uruchomienie projektów w kolejnych lokalizacjach. 

„Uzyskane w roku 2017 wyniki finansowe są zgodne z przyjęta strategią i oczekiwaniami spółki. Przychody na poziomie 738 mln zł to satysfakcjonujący wynik. Należy pamiętać, że uzyskiwana przez Grupę ROBYG marża z projektów deweloperskich – na poziomie prawie 28% – jest efektem długoterminowego planowania i bardzo precyzyjnego dobierania gruntów pod inwestycje. Grupa ROBYG dba o to, żeby tereny umożliwiały realizację kompleksowych osiedli – położonych w atrakcyjnych i dogodnych komunikacyjnie miejscach, a jednocześnie przynosiły dobry zwrot z inwestycji. Popularność
lokali Grupy ROBYG wynika nie tylko z planowania, ale także podejścia do budownictwa. System Smart House w standardzie, inwestycja w infrastrukturę czy tereny zielone sprawiają, że ROBYG wyznacza standardy dobrego budowania – co doceniają kupujący” – dodaje Oscar Kazanelson.