infolinia sprzedażowa 22 888 50 50
Stop COVID
FAQ

ODBIORY
Odbiór techniczny lokalu odbywa się po spełnieniu warunków:

- otrzymaniu zawiadomienia o możliwości odbioru ,

- dokonaniu 100% wpłaty ceny określonej w umowie oraz zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego,

- dokonaniu wpłaty za zmiany lokatorskie,

- dokonaniu wpłaty za odsetki.

Zawiadomienia o możliwości odbioru wysyłane są przez BOK zgodnie z terminami zawartymi w umowach przedwstępnych/deweloperskich. 

AKTY NOTARIALNE:
Aby przystąpić do Aktu Notarialnego należy dopełnić:

- płatności do 100% wartości umowy, zgodnie z harmonogramem wpłat do umowy przedwstępnej sprzedaży,

- płatności związanych z ewentualnymi zmianami lokatorskimi,

- płatności wszelkich zobowiązań finansowych w tym opłat eksploatacyjnych oraz ewentualnych odsetek,

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za okres od dnia podpisania aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego (w przypadku gdy zakupiony lokal budowany jest na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste).

O terminie gotowości do podpisania aktu zostają Państwo powiadomieni listem poleconym oraz drogą mailową, natomiast o wysokości ww. opłat zostaną Państwo poinformowani w terminie 7 dni od kontaktu w sprawie ustalenia terminu. Dokładny termin aktu zostanie ustalony po uiszczeniu wszystkich należności. Projekt aktu notarialnego wraz z wysokością opłat związanych z podpisaniem aktu zostanie Państwu wysłany przez kancelarię notarialną na adres mailowy podany w umowie w terminie 3 dni przed ustalonym terminem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu. 

OPŁATY ZA LOKAL PO ODBIORZE:
Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną/deweloperską oraz protokołem odbioru lokalu od dnia wydania przedmiotu umowy przejmujecie Państwo na siebie wszelkie ciężary związane z utrzymaniem lokalu, komórki lokatorskiej oraz miejsca garażowego.
Opłaty wnoszone są w formie ryczałtu więc z zgodnie z zasadą ryczałtu, jest to zobowiązanie pieniężne w wysokości ustalonej z góry kwoty bez rozliczenia kosztów. Po wybudowaniu budynku przeprowadzany jest pomiar geodezyjny i przekazywany do urzędu aby mogła być wykonana kartoteka lokalu do umowy ostatecznej przenoszącej własność. W związku z tym opłata ryczałtowa liczona jest od powierzchni po pomiarze, która może nieznacznie różnić się od tej z umowy.

Opłata liczona jest za:
- m2 lokalu mieszkalnego
- miejsce garażowe (opłata naliczana jest za każde miejsce postojowe, co oznacza, że w przypadku miejsca rodzinnego opłata naliczana jest za 2 miejsca)
- m2 komórki lokatorskiej (w przypadku jej posiadania), gdyż jest ona częścią składową lokalu mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, art. 2 ust. 4 stanowi, że: „do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.
Umowę na dostawę energii do lokalu podpisujecie Państwo po odbiorze lokalu w punkcie RWE lub innego dostawcy energii elektrycznej na podstawie umowy przedwstępnej/deweloperskiej i protokołu odbioru. 

USTERKI
Aby zgłosić usterkę należy wysłać maila na adres:
usterki.warszawa@robyg.com.pl
usterki.gdansk@robyg.com.pl

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Zgodnie z zapisem w umowie przedwstępnej/deweloperskiej zobowiązaliście się Państwo do zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste od momentu podpisania aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego w którym podpisywany jest akt notarialny.
Kwota wyliczana jest na podstawie następującego równania:

całkowita opłata zapłacona przez Sprzedającego za użytkowanie wieczyste dotycząca działki, na której powstała inwestycja x udział zakupionego przez Państwa lokalu w nieruchomości wspólnej (pow. lokalu wraz z komórką lokatorską do całkowitej pow. nieruchomości wspólnej) x ilość dni od podpisania aktu pozostała do końca roku. 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZMIANY TERMINU PŁATNOŚCI
W przypadku konieczności zmiany terminu płatności określonej raty należy wysłać maila na adres mailowy bok@robyg.com.pl z podaną przyczyną zmiany oraz terminem do kiedy rata powinna być przesunięta.

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZMIANY ADRESU DO KORESPONDENCJI
W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy wysłać maila z podaniem nowego adresu do korespondencji na adres mailowy bok@robyg.com.pl lub dostarczyć pisemnie do siedziby spółki.

Zgoda na utrwalenie wizerunku Rozmowa wideo

Oferujemy Klientom możliwość zdalnego spotkania z naszym doradcą w formie wideorozmowy. Jeżeli Klient decyduje się na wideorozmowę, to klikając „Rozpocznij rozmowę wideo” zgadza się na utrwalenie swojego wizerunku w celu udokumentowania nagrania.

Więcej w naszej polityce prywatności >>>

Zapewniamy także alternatywne formy kontaktu zdalnego – telefonicznie oraz elektronicznie, a wybór formy pozostawiamy Klientowi.