Masz pytania dotyczące naszych inwestycji?
Wypełnij formularz, a nasz doradca się z Tobą skontaktuje.

ROBYG Zarządzanie

ROBYG Zarządzanie Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 października 2007 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292556. Spółce nadano numer statystyczny REGON 141155510.
Kapitał podstawowy Spółki wynosi 1 756 tysięcy złotych i jest podzielony na 35 110 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy.

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

 • Pan Filip Cackowski,
 • Pani Magdalena Tyrlik
 • Pani Anna Węgrzyn.

Działalność Spółki
Spółka na przestrzeni lat inwestowała w wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą projektami deweloperskimi, stając się spółką świadczącą usługi na potrzeby całej Grupy ROBYG.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest:

a) Doradztwo inwestycyjne i zarządzanie projektami deweloperskimi

Doradztwo inwestycyjne dotyczy aspektów projektu deweloperskiego w fazie przygotowawczej, przed jego rozpoczęciem, a w szczególności:

 • przygotowanie produktu do sprzedaży na poszczególnych etapach projektu
 • wybór projektantów i wykonawców dla projektu oraz koordynacja prac związanych z bieżącą realizacją projektu;
 • przygotowywanie istotnych dokumentów związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie, a także innych stosownych decyzji;
 • współpraca z oraz obsługa Kredytodawcy finansującego projekt;
 • przygotowywanie i aktualizacja budżetów operacyjnych, planów rozwojowych i biznesplanów;
 • przygotowywanie raportów finansowych

b) Nadzór inwestorski

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego obejmuje wykonywanie świadczeń w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Zakres świadczeń obejmuje w szczególności:

 • weryfikacja zgodności dokumentacji projektowej z wymogami przepisów prawa polskiego;
 • kontrola dziennika budowy w zakresie wpisów w nim dokonywanych;
 • akceptacja prac oraz nadzór nad pracami w zakresie poprawności technicznej, realizacji zgodnie z projektem, przepisami i normami;
 • weryfikacja przestrzegania harmonogramów prac budowlanych;

c) Usługi z Zakresu Księgowości

Zarządzający świadczy określone usługi księgowe związane z projektem obejmujące w szczególności:

 • księgowanie dokumentów zakupu, operacji płatności i innych dokumentów;
 • obliczanie należnych podatków oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji i dokumentów podatkowych;
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych.

d) Usługi z Zakresu Administracji Biurowej

Zarządzający świadczy określone usługi związane z administracją biura, obejmujące w szczególności:

 • wynajem powierzchni biurowej;
 • bieżące usługi administracji biurowej, w tym prowadzenie spraw administracyjnych – w szczególności usługi związane z czyszczeniem oraz konserwacją sprzętu biurowego oraz wysyłanie i przyjmowanie korespondencji ;
 • organizację spotkań biznesowych.

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI

Zarząd spółki ROBYG Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej także: „KSH”) udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości plan podziału spółki ROBYG Zarządzanie Sp. z o.o. uzgodniony dnia 22 kwietnia 2016 r. przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale, tj. Zarząd spółki ROBYG Zarządzanie Sp. z o.o. (spółka dzielona) i Zarząd spółki Ducenti Sp. z o.o. (spółka przejmująca). Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 ust. 4) KSH.
Plan Podziału Spółki ROBYG Zarządzanie Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
al. Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa
Tel: +48 (22) 419 11 00
Fax:+48 (22) 419 11 03
e-mail: sekretariat@robyg.com.pl